Festivalio BALTIC LARP FEST ‘22
pardavimo taisyklių ir privatumo politikos nuostatos

BALTIC LARP FEST ‘22 BILIETAI

 1. 1.1. Festivalyje Baltic LARP Fest ‘22 galioja tik elektroniškai įsigyti bilietai. 1.2. Baltic LARP Fest ‘22 bilietų kaina yra pastovi. Bilieto kainą sudaro bilietas už renginio programą, infrastruktūros mokesčiai ir aptarnavimo išlaidos.
 2. 1.3. Įsigydami Baltic LARP Fest ‘22 bilietus asmenys sutinka suteikti savo kontaktinę ir asmeninę informaciją (elektroninio pašto adresą, telefono numerį, amžiu), kad rengėjai galėtų susiekti ir pranešti svarbiausią renginio informaciją ar nenumatytus pasikeitimus. Rengėjai užtikrina šių duomenų saugumą pagal galiojančius įstatymus.
 3. 1.4. Kiekvienas Baltic LARP Fest ‘22 bilietas nuskaitomas/žymimas tik vieną kartą ir galioja tik vienam asmeniui.
 4. 1.5. Įsigytas Baltic LARP Fest ‘22 bilietas nekeičiamas jokiu kitu bilietu ir galioja tik tuo atveju, kai pateikiamas pats bilietas. T.y. bilieto negali atstoti pateikiami apmokėjimo ar asmens duomenys, kiti pirkimo įrodymai ar pasakojimai.
 5. 1.6. Įsigytus Baltic LARP Fest ‘22 bilietus draudžiama perleisti kitiems asmenims su tikslu pasipelnyti – t.y. Baltic LARP Fest ‘22 bilietas negali būti parduotas didesne kaina, nei sumokėta jį įsigyjant iš rengėjų. Nustačius nesąžiningo perpardavimo atvejį, bilietas tampa negaliojančiu.
 6. 1.7. Įsigytą Baltic LARP Fest ‘22 bilietą, kartu su renginyje gauta kontroline apyranke, jo turėtojas turi saugoti iki renginio pabaigos. Asmenys, negalintys pateikti paties bilieto ir nepažeistos apyrankės, privalo nedelsiant palikti renginio teritoriją.

E-BILIETŲ NAUDOJIMAS

 1. 2.1. Baltic LARP Fest ‘22 elektroninio bilieto (E-bilieto) turėtojas turi atspausdinti el. paštu gautą unikalų PDF failą ant balto popieriaus lapo ir pateikti atvykęs į renginį.
 2. 2.2. E-bilietą taip pat galima pateikti telefonu ar kitu mobiliu įrenginiu. Tokiu atveju pirkėjui būtina savo telefone/įrenginyje išsaugoti originalų bilieto PDF failą. Už deramą E-bilieto atvaizdavimą ir prieinamumą tikrinimui bei telefono/įrenginio veikimą atsakingas bilieto turėtojas.
 3. 2.3. E-bilietą griežtai draudžiama kopijuoti. Bilieto (ir kodo) atvaizdai neturi būti viešinami. Tik E-bilieto turėtojas yra atsakingas už tai, kad juo nepasinaudotų kiti asmenys. E-bilieto dublikato ar bandymo pakartotinai panaudoti atveju, jis tampa negaliojantis.

BALTIC LARP FEST ‘22 BILIETŲ GRĄŽINIMAS

 1. 3.1. Baltic LARP Fest ’22 bilietai grąžinami tik tuo atveju, jeigu renginys neįvyksta, arba dėl naujų nenumatytų sąlygų pagal organizatoriaus numatytą tvarką ir Lietuvos respublikos įstatymus.
 2. 3.2. Bilietų grąžinimo atveju atskaitomos aptarnavimo/administravimo išlaidos ir banko mokesčiai – 10% nuo sumokėtos sumos.

Renginį BALTIC LARP FEST ‘22 organizuoja ir bilietus administruoja ASC “Lauretaur” (į/k 300564705). Visais papildomai iškylančiais klausimais dėl bilietų ar taisyklių, maloniai prašome kreiptis el. paštu paštu event@balticlarpfest.eu, arba tel. +370 671 50170. Festivalio atstovybė: Asociacija “Lauretaur”, Vandentiekio g. 34-3, Vilnius www.facebook.com/lauretaur

BALTIC LARP FEST ’22 PRIVATUMO POLITIKA

I. Bendrosios nuostatos

 • Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja ASC „Lauretaur“ , į. k. 300564705, buveinės adresas: Vandentiekio g. 34-3, Vilnius, valdomos interneto svetainės https://www.balticlarpfest.eu/ (toliau – Interneto svetainė) Naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
 • Interneto svetainę administruoja ASC „Lauretaur“ , į. k. 300564705, buveinės adresas: Vandentiekio g. 34-3, Vilnius, veikianti kaip su svetaine susijusių paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas).
 • Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine ir jos pagalba teikiamomis paslaugomis, Jūs kaip Interneto svetainės bei teikiamų paslaugų naudotojas privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.
 • Jei nesutinkate su Politika arba tam tikra jos dalimi, Jūs privalote nesinaudoti Interneto svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Jūs susipažinote ir besąlygiškai sutikote laikytis šios Politikos.
 • Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Naudotojas ne iki galo susipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 • Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Jūsų naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis, jeigu Interneto svetaine naudosite pažeisdamas šią Politiką ar bandysite pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir saugumui.
 • Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 • Nurodydamas savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
 • Pateikdamas asmens duomenis, Jūs suteikiate Teikėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
 • Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas šios Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Teikėją. Teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

IV. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

 • Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis, Teikėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Tvarkydamos ir saugodamos Jūsų asmens duomenis trečiosios šalys laikosi jų skelbiamos privatumo poilitikos.
 • Jei pageidaujate pareikšti pretenziją dėl to, kaip Teikėjas elgiasi su jūsų duomenimis, galite susisiekti su Teikėju el. paštu event@balticlarpfest.eu arba atvykę į Teikėjo buveinę.
 • Jei nesate patenkinti Teikėjo atsakymu ar manote, kad šis tvarko Jūsų asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

V. Baigiamosios nuostatos

 • Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Interneto svetainės Teikėjas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 • Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 • Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 • Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Naudotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Naudotojas sutinka su tokiais papildymais ir/ar pakeitimais.
}}